PLAATS

 • BE | W-VL | KORTRIJK

PROGRAMMA

 • hoofdzakelijk residentieel

OPDRACHTGEVER

 • Projectontwikkelaar Matexi

OPDRACHT DENC-STUDIO

 • masterplanning
 • architectuur
 • advies integrale duurzaamheid

STATUS

 • masterplan: opgeleverd 2019
 • architectuur: in aanbesteding

NIEUWSBERICHTEN

PUBLICATIES

 • “Na 27 jaar is wonen op de site Vetex geen utopie meer” , Nieuwsblad , Kris Vanhee , jun 2022
 • “Nieuw buurtpark Sint-Janswijk klaar in 2025: "Bekommernissen buurtbewoners allemaal meegenomen”” , HLN , Alexander Haezebrouck , jun 2022
 • “Nieuw masterplan voor Vetex” , Bouwkroniek , feb 2020
 • “Vetex krijgt na 22 jaar facelift” , Nieuwsblad , feb 2020

MASTERPLAN

Nadat de VErenigde TEXtielbedrijven VETEX de deuren sloten in de jaren ‘90 van vorige eeuw, kocht de intercommunale Leiedal op vraag van de Stad Kortrijk de site in 1998.
Voor de aankoop van de katoenververij van Kamiel Lambrecht werd grootteorde veertig miljoen Belgische frank neergelegd. De meeste gebouwen werden gesloopt en de vervuilde gronden werden gesaneerd voor nog eens eenzelfde bedrag. De verwijzing naar de Belgische frank onderstreept de lange doorlooptijd die stadsprojecten kennen.

In 2004 werden een deel van de gronden en gebouwen overgenomen door de Stad Kortrijk en haar Stadsontwikkelingsbedrijf (~SOK).
Met het oog op de realisatie van een kwalitatief woonproject op de volledige site lanceerde het SOK een procedure voor het vinden van een PPS-partner.

Diverse ontwerpers, masterplannen en ideeën struikelden evenwel. Teveel woningen met ruime geprivatiseerde tuinen, verminderden het aandeel openbaar groen dermate dat geen draagvlak kon worden gevonden bij de buurt.

denc!-studio

In 2018 contacteerde de ontwikkelaar Matexi ons architecten- en studiebureau DENC-STUDIO met de vraag het project terug nieuw leven te willen inblazen.
De overstap werd gemaakt van een communicatie- naar een participatietraject: met een buurtinformatieavond, bevraging, inspraakmoment en een werkgroep met vertegenwoordiging van de buurt.

De werkgroep hield zich niet bezig met de kleur van de bakstenen, maar deed wel uitspraak over de programmatie die site moest gaan bevatten, van groene ruimte tot speelruimte voor kinderen.
Door de mix van participatiemethodes, van algemene info- en inspraakmomenten tot meer gerichte dialoog met individuele of groepen buurtbewoners, kon een aanzienlijk deel van de buurt bij het project worden betrokken. Via de webpagina's van het stadsbestuur alsook het buurtcollectief werd online de voortgang gedeeld.
Rekening houdende met de diversiteit, kenmerkend voor de buurt, werd een praatgroepje met anderstalige mama’s opgezet. Er kwam een nauwere samenwerking met brugfiguren en de nabijgelegen scholen.
De open, respectvolle en constructieve dialoog tussen burgers, stadsbestuur, ontwikkelaar, nieuw ontwerpteam en andere belanghebbenden gaf het masterplan vorm.

denc!-studio

ARCHITECTUUR

In de noordwestelijke hoek van de site, waar we in de bestaande toestand een verharde gelegenheidsparking vinden tegenaan de Vaartstraat, komen 34 woningen.

Met een mix van gezinswoningen, appartementen en stapelunits mikken we op een gevarieerd type bewoners. Comfortabel fietsgebruik en een elektrische deelwagen moeten de afhankelijkheid van de auto reduceren.
Wonen op de Vetex-site wordt wonen aan het park: we willen geen gesloten voorgevelrij, maar een maximale openheid naar en interactie met het nieuwe park.

denc-studio

PARK

Toen de Stad Kortrijk een 'vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking' uitschreef ter concrete uitwerking van het park en de buurthal, ging DENC-STUDIO een partnerschap aan met Studio Basta en Atelier Ruimtelijk Advies. Hiervoor verwijzen we graag naar onze webpagina 'VETEX (park)'.