PLAATS

  • BE | O-VL | Gent

PROGRAMMA

  • sociale huisvesting

OPDRACHTGEVER

  • aanbestedende overheid Design & Build procedure: sogent
  • laureaat: RECON bouw

OPDRACHT DENC-STUDIO

  • architectuur (in team met BLAF architecten)
  • EPB-verslaggeving

STATUS

  • laureaat mededingingsprocedure met onderhandeling
  • in uitvoering

NIEUWSBERICHTEN

PUBLICATIES

AWARDS

  • 2023: eerste laureaat (in team) competitie sociale huisvesting NIEUWGENT (Agaat + Berkhoutsheide)

Gezien Gent kampt met een forse woonnood bij mensen met een laag inkomen, besliste de Stad in te zetten op bijkomende sociale huurwoningen. Om dit te realiseren zonder extra druk te zetten op de sociale huisvestingsmaatschappijen, stippelde de Stad samen met sogent een alternatief traject uit.

Op basis van de procedure "aankoop goede woning" ontwikkelt het autonoom gemeentebedrijf sogent, aan de hand van een Design- and Build procedure, een reeks woningen die voldoen aan de richtlijnen en normen van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).
Eenmaal opgeleverd, zullen de woningen dan worden doorverkocht aan een sociale huisvestingsmaatschappij (~heden in omvorming tot "woonmaatschappij").
De plaatsing van de opdracht gebeurde via mededingingsprocedure met onderhandeling met een Europese en nationale bekendmaking voor Design & Build.

denc-studio + blaf

De architectuurontwerpen voor de site Agaatstraat en de site Berkhoutsheide zijn sterk verwant.
Toch zijn de twee sites zo verschillend dat het ontwerpen van één passe-partout niet mogelijk was.
Met het oog op de realisatie van betaalbare woningen hebben we ons gericht op overkoepelende principes inzake typeplannen, materialisatie, constructieve logica en architecturale expressie.

De onderlegger van de verkaveling bleek in meerdere opzichten een heuse uitdaging.
De later aan de woonmaatschappij over te dragen grond beperkt zich tot de footprint van het gebouw. Private tuinen (al dan niet in collectief gebruik) zijn hier niet mogelijk.
Bovendien wordt een ratio opgelegd van 0.4 private parkeerplaatsen per woonentiteit, geclusterd op maaiveldniveau, binnen de footprint. De auto werd hierdoor maatgevend voor de gebouwen.

Gezien de aangereikte bouwplots een ondiepe maar langgerekte vorm kennen, bleek een galerij-ontsluiting in meerdere opzichten de beste keuze.
Minder stijgkernen impliceren lagere bouw- en beheerskosten.
Doordat alle woongelegenheden uitgeven op de straat, volstaat de voorliggende verharding voor de brandweer.
We leggen géén slaapkamers aan de galerij omwille van de impact op de privacy van de kamers, en het risico op overlast door geluid en licht. Waar mogelijk positioneren we de keuken vooraan.
Om van de galerij een aangename circulatie- en verblijfsruimte te maken zetten we in op geborgenheid. Open galerijen bieden minder beschutting tegen wind en regen. De overwegend overdekte galerijen krijgen een volwaardige tweede gevel in hoogwaardige, duurzame en onderhoudsarme materialen, met een variatie van open en gesloten borstweringen.
Op het gelijkvloers maken we volwaardige adressen, met inkomhallen met toegangscontrole. De galerijen zijn m.a.w. niet vrij toegankelijk vanaf het openbaar domein.

We stellen in het ontwerp de woonkwaliteit voorop.
We blijven weg van de absolute VMSW minima en garanderen op die manier een betere bemeubelbaarheid en bewoonbaarheid.
We zetten maximaal in op aanpasbaarheid volgens de principes van het GOLLD label.

Ons winnend projectvoorstel voorziet binnen de aangereikte bouwenveloppe 59 woonentiteiten (36 Agaatstraat en 23 Berkhoutsheide). Dit zijn er zo'n 10% meer dan minimaal gevraagd in het bestek. Het ontwerp respecteert de richtinggevende mix aan typologieën.

denc-studio + blaf

Op de site Agaatstraat maken we een vrijstaand gebouw, in een landschapsfragment dat gekenmerkt wordt door de groenblauwe structuur van de Leebeek.
Het gebouw wordt door zijn inplanting en benadering gelezen als een solitair campus- of parkgebouw. Door zijn afmetingen en positie wordt de kop van de doodlopende Carneoolstraat dichtgebouwd.

Op de site Berkhoutsheide bouwen we verder aan de wijk.
Anders dan op de site Agaatstraat moet de bebouwing zich hier verhouden tot het omliggende weefsel: bestaande (achter)buren en de straat als organiserend element. Wonen op het gelijkvloers is hier wel op een kwalitatieve manier mogelijk, dankzij de ruime afstand van de voorbouwlijn tot de straat en de mogelijkheid om achtertuinen (deels) te privatiseren. Gelijkvloerse units krijgen binnen de logica van de galerij-ontsluiting een individueel adres op het maaiveld.

TEAM

NIEUWSBERICHTEN

PUBLICATIES

AWARDS

  • 2023: eerste laureaat (in team) competitie sociale huisvesting NIEUWGENT (Agaat + Berkhoutsheide)