Polygon

PLAATS

 • BE | O-VL | MERELBEKE

PROGRAMMA

 • kernversterkend project - hoofdzakelijk residentieel

OPDRACHTGEVER

 • Publieke Partner PPS: gemeente Merelbeke
 • Private Partner PPS: Matexi Projects nv en Matexi Oost-Vlaanderen nv

OPDRACHT DENC-STUDIO

 • masterplanning (i.s.m. DHOOGEMEGANCK, binnen de maatschap TEAM KAMPVUUR)
 • architectuur (i.s.m. DHOOGEMEGANCK, binnen de maatschap TEAM KAMPVUUR)
 • studies duurzaamheid

STATUS

 • laureaat mededingingsprocedure met onderhandeling
 • ontwerpfase

NIEUWSBERICHTEN

PUBLICATIES

AWARDS

 • 2023: eerste laureaat (in team) competitie kernversterkend ontwikkelingsproject HEBBELYNCK MERELBEKE

DORPELIJKHEID

Het project nestelt zich onder kerktoren in het historisch centrum van Merelbeke.
We zetten in op dorpelijkheid, kleinschalige, contextueel verankerde architectuur die ruimte maakt voor ontmoeting, diversiteit en inclusiviteit.

We toetsten ons projectvoorstel af aan de ambitienota 2020-2025 van Vlaams Bouwmeester Erik Wieërs.
"Dorpelijkheid" niet in onze woordenboeken: er bestaat blijkbaar geen dorpse pendant van "stedelijkheid".

“(...)

De noodzaak om de versnippering van het Vlaamse landschap tegen te gaan en terug in de dorpskernen te gaan wonen, wordt algemeen onderschreven... Het verdichten van de dorpskernen kan nochtans ook gezien worden als een kans om de Vlaamse dorpen weer een identiteit te geven.
De verdichtingsopgave gaat dan niet enkel over vorm en architectuurtaal, maar ook over dorpse gebruiks- en omgangsvormen en de relatie tot het publieke domein: trage wegen, achterdeuren of op de dorpel zitten. We moeten een antwoord zoeken op de vraag: bestaat er een ‘dorpelijke’ architectuur die de hogere densiteit van de stad vertaalt naar het beeld van het dorp?
Daarbij is er nood aan nieuwe woontypologieën die het dualisme van huis en appartement doorbreken. Het denser maken van de dorpskern kan ook zonder woontorens, en iets hoger bouwen hoeft niet noodzakelijk een stedelijk beeld op te leveren. Met goede ontwerpers kunnen we op zoek gaan naar een nieuwe architectuur die de charmes van het dorp kan verzoenen met een hogere densiteit, om bebouwing te clusteren zonder de specifieke kenmerken van het dorpse wonen te negeren. Als Vlaams Bouwmeester wil ik er mee over waken dat het verdichten van de dorpskernen gepaard gaat met het versterken van hun karakter en identiteit.

(...)”

EEN GROEN HART VOOR MERELBEKE

Het landschap komt op de eerst plaats.
Het nieuw, groen hart strekt zich uit langs de primaire oost-west as: een publieke doorsteek die zich vandaag uitstrekt van de Hundelgemsesteenweg tot aan de Sportstraat.
Dwars op de hoofdas, vertrekt de noord-zuid as naar mogelijkse, toekomstige ontwikkelingen.
Op de kruising van de twee assen ontstaat een interessant, centraal gelegen publiek pleintje.

“(...)

Ook in onze steden en dorpskernen volstaat het niet om netto meer bruikbare open ruimte en groen te voorzien. Willen we op een duurzame manier het hitte-eilandeffect tegengaan, de luchtkwaliteit verbeteren en recreatieve ruimte geven aan bewoners, dan geldt ook daar de noodzaak, het natuurlandschap te herstellen. We moeten op zoek naar het landschap onder de stad, door grote groene en blauwe structuren bloot te leggen en als gehelen aan elkaar te sluiten, en ervoor te zorgen dat ze doordringen tot in de kernen van onze verstedelijkte gebieden. Als Vlaams Bouwmeester wil ik de ruimtelijke ordening benaderen vanuit de open ruimte en inzetten op een structurerend, robuust aaneengesloten landschap als onderlegger.

(...)”

In het kader van de goede multimodaal ontsloten ligging van het projectterrein richt het project zich op inwoners die meer en intensiever gebruik maken van openbaar vervoer of de fiets. De focus ligt op ‘jong wonen’ en meegroeiwoningen binnen een geïntegreerd project waarin aandacht wordt geschonken aan kwalitatieve woontypologieën met voldoende ruime buitenruimtes.

KANSEN SCHEPPEN VOOR ONTMOETING: HEBBE[LINK]

Een diversiteit aan ruimtes, zowel in het landschap als op gebouwniveau, stimuleren ontmoeting.
Er werd gewerkt rond twee belangrijke thema’s: de "actieve koppen" en de "verhoogde stoep".

"(...)

Naast de private en de openbare ruimte moeten we inzetten op de collectieve ruimte, waar we op een duurzame wijze dingen kunnen delen met onze buren. Daarvoor moeten we op zoek naar nieuwe woonmodellen, waarbij we het private karakter van bepaalde aspecten van het wonen in vraag durven stellen.
De collectieve ruimte is ook de wijk of de buurt, de schaal tussen architectuur en stedenbouw. Het is de schaal die in Vlaanderen, dat zich voornamelijk laat opsplitsen in publieke en private ruimte, ontbreekt. Het is de schaal van de groepsaankoop en de bouwgroep en vermoedelijk de schaal van de toekomst. Het is de schaal waarop nieuwe ruimtelijke concepten kunnen worden ingezet voor een toekomstbestendig woonmilieu. In het herstellen van de ruimtelijke ervaring van het onderscheid tussen wat privaat, collectief en publiek is, heeft architectuur een belangrijke rol te spelen. In die zin kan ze kansen scheppen voor ontmoeting.

(...)"

Polygon
Polygon

De architectuur creëert belevingswaarde op niveau van de plint. Het gelijkvloers is aantrekkelijke vormgegeven in functie van het verlevendigen van het aangrenzende openbaar domein en de omgeving. Een horecazaak is mogelijk op de meest aangewezen en interessante plek; blijvend rekening houdende met de woonfunctie in het project.

EEN VOORBEELDPROJECT

We reiken een robuust en adaptief ontwerp aan dat zich nú reeds wapent tegen de klimaatveranderingen.
We creëren een blauwgroene structuur, zowel in het privaat collectieve als in het publieke deel.
Het project bestaat uit volledig geprefabriceerde, modulaire houtbouw in combinatie met robuuste bakstenen schillen.

Projectontwikkeling resulteert al te vaak in maximalisatie van bouwvolume: zoveel mogelijk units op zo weinig mogelijk oppervlakte. Ons project vertrekt fundamenteel anders en zet resoluut in op waardevol landschap en maximale woon- en levenskwaliteit.

We maken een buurt maken waar mensen lang kunnen blijven samenleven en elkaar écht ontmoeten. Dit realiseren we door ons te richten op gemengde woonprofielen, door participatie en co-creatie, door aanpasbaarheid van het ontwerp, door een goede doorwaadbaarheid van de publieke ruimte met voldoende verpozingsplekken en door de integratie van bedrijvigheid. Dit zal zorgen voor minder eenzaamheid, een sterkere verbondenheid en een hoger veiligheidsgevoel.
Het project stelt een voorbeeld voor een nieuwe, duurzame toekomst in het centrum van Merelbeke.

TEAM

NIEUWSBERICHTEN

PUBLICATIES

AWARDS

 • 2023: eerste laureaat (in team) competitie kernversterkend ontwikkelingsproject HEBBELYNCK MERELBEKE