denc-studio

PLAATS

  • BE | ANT | SINT-AMANDS

PROGRAMMA

  • sociale huisvesting

OPDRACHTGEVER

  • WOONVEER Klein-Brabant cvba

OPDRACHT DENC-STUDIO

  • architectuur en projectleiding (i.s.m. Dhooge & Meganck Architectuur, binnen de maatschap TEAM KAMPVUUR)
  • techniekenstudies
  • EPB- en ventilatieverslaggeving

STATUS

  • laureaat kandidatuur onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

BOUWKOST (excl. btw en erelonen)

  • in totaliteit: ~8M€

NIEUWSBERICHTEN

PLAATS VOOR ONTMOETING IN EEN GROEN KADER

We willen de identiteit van de wijk niet louter bestendigen, maar versterken.

denc-studio

De woningen hebben een voortuin alsook een tuin achteraan.
Ondanks het gegeven dat diverse voortuintjes worden ingenomen door koning auto, vinden we nog heel wat groen in de straat.
Aan de tuinzijde nemen garageboxen en bergingen de bovenhand. Ze verhinderen een kwalitatieve relatie met het reeds aanwezige publiek groen.

denc-studio

We willen de open ruimte vergroten, deze maximaal ontharden en ze zoveel mogelijk inzetten als collectieve belevingsplek.
De willen de auto een minder prominente rol toebedelen en plaats maken voor ontmoeting in een groen kader.

denc-studio

AFWISSELING IN DE GENERIEKE CADANS

Doorheen de jaren zijn verschillende woningen verkocht aan zittende huurders, waardoor niet alle aanleunende woningen nog in eigendom zijn van de sociale huisvestingsmaatschappij WOONVEER Klein-Brabant.
Naar aanleiding van dit project werden verschillende verwervingspogingen ondernomen om deze woningen terug te kopen. Slechts een deel eigenaars zijn hierop ingegaan. De uitponding vraagt om een nauwgezette aanpak op maat.

De bestaande woningtypes stemmen niet langer overeen met de huidige behoefte. Vanuit een maatschappelijke evolutie is heden vooral nood aan kleinere woonentiteiten met slechts 1 of 2 slaapkamers.

Door de sloop van een reeks grotere woningen, zullen binnen eenzelfde bouwvolume meer entiteiten kunnen worden gecreëerd. Ter integratie in de stedenbouwkundige context, zullen de nieuwe schakelwoningen het bestaande gabarit volgen.
Grondgebonden hoekwoningen zullen worden getransformeerd tot gestapelde appartementen. Ze zullen atypische accenten vormen als afwisseling in de generieke cadans van het straatbeeld. Ook hier zullen de voortuinen levendig gehouden worden door er ontmoetingsruimte van te maken.

TEAM

NIEUWSBERICHTEN