denc!-studio

Enerzijds behoeven woningen (ondanks de opwarming van de aarde, de verschuiving van seizoenen en de strengere isolatienormen) nog steeds warmte voor verwarming en sanitair. Anderzijds hebben veel bedrijven, ten gevolge industriële processen, warmte te over.

Een warmtenet kan via ondergrondse, geïsoleerde buizen warmte van bron naar verbruiker transporteren.
De uitrol vraagt wel grote investeringen in tijd, mensen en kapitaal. Om warmtenetten financieel haalbaar te maken is er voldoende warmteafname nodig. Dit wordt beter niet gerealiseerd door weer minder te gaan isoleren, maar wel door te voorzien in een voldoende hoge bouwdichtheid op aanvaardbare afstand van de warmtebron. Ruimtelijke planning kan hier sturend werken.

Op de voormalige site van de Suikerfabriek te Veurne komt naast de nieuwe woonwijk ‘Suikerpark’ een 16ha groot bedrijventerrein.
ION, NOVEM en FLUVIUS zullen beide projectdelen verbinden door middel van een warmtenet.
In opstartfase zal de warmte nog opgewekt worden door een energiecentrale in de Suikertoren. Eenmaal de industriële restwarmte is aangesloten zal de genoemde centrale enkel nog dienst doen als back-up. Deze recuperatie operatie ambieert CO2-neutraliteit.