Team Kampvuur

VERDICHTEN EN VERLUCHTEN

Vlaanderen moge dan wel stilaan volgebouwd zijn; tegen 2050 zullen zo’n half miljoen extra eenheden nodig zijn om de woonnood te kunnen afdekken.
Ter verdichting zetten we een combinatie in van: hergebruiken/herbestemmen, stapelen , kleiner wonen en delen.

Ons inzien, kan verdichten niet zonder ‘verluchten’.
In de bestaande toestand is een belangrijk aandeel van het binnengebied dichtgeslibd. De aan de rand voorziene éénlaagse bebouwing willen we om meerdere redenen niet hernemen:
Door de inzet van compact en geschakeld/gestapeld bouwen aan de straat, beperken we liever de footprint ten voordele een groter collectief privaat groenaandeel.
Hiermee willen de kwaliteit van de ruimte verbeteren én levenskwaliteit voor iedere bewoner nastreven.
We willen meewerken aan de ontharding van het bebouwde binnengebied, maar wel blijvend voldoende rolstoelbruikbaarheid garanderen t.a.v. de bij bestek specifiek beoogde doelgroep van ‘aangepast wonen’.

AANGEPAST BOUWEN ONDERSTEUND DOOR EEN AFGEWOGEN COLLECTIVITEIT

Zowel in Vlaanderen als in het buitenland is in de zorgsector een belangrijke tendens waar te nemen tot het zo veel mogelijk helpen van zorgbehoevenden vanuit de thuissituatie.
Tijdelijke opvang, crisisopvang en ondersteuning voor de verschillende zorgbehoevenden in de samenleving behoren in de toekomst niet meer tot het takenpakket van het ziekenhuis. Het Vlaamse woonzorgdecreet wil zelfstandigheid, ondersteund door mantelzorg meer promoten.

Als architect, zien we het onze taak deze maatschappelijke keuze om te zetten in praktische ruimtelijke organisaties met gepaste belevingswaarde.

SAMEN STERK

Het ontwerp is van de hand van TEAM KAMPVUUR, een complementair samenwerkingsverband tussen DENC!-STUDIO en DHOOGE-MEGANCK.
De ontwerpbureaus zijn geen vreemden voor elkaar en kennen elkaar via vroegere en huidige samenwerkingen. Dit gaande van architectuur en studieopdrachten voor particuliere woningen tot kandidaatstellingen voor grotere PPS projecten.
De naamgeving TEAM KAMPVUUR is een herneming/bevestiging/bestendiging van een eerder gezamenlijk aangenomen roepnaam voor het samenwerkingsverband.

De opdracht werd toegewezen, na eerst als laureaat van een mini-competitie te zijn aangeduid.