denc-studio

PLAATS

 • BE | O-VL | GENT

PROGRAMMA

 • vervangingsbouw Heernislaan 55-62 te Gent
 • sociale huisvesting: 2 woningen (1x type1/2, 1x type 2/3) + 12 appartement (5x type 1/2, 6x type 2/3, 1x type 3/4)

OPDRACHTGEVER

 • ABC cvba (heden WoninGent cvba)

OPDRACHT DENC-STUDIO

 • architectuur (“volledige opdracht”)
 • studies technieken
 • EPB- en ventilatieverslaggeving

GUNNING

 • laureaat kandidatuur

STATUS

 • bouwaanvraag 01/2019; bouwvergunning: 05/2019
 • start uitvoering 10/2020; voorlopige oplevering: 10/2022

ENERGIE

 • BEN

NIEUWSBERICHTEN

PUBLICATIES

 • “Denc!-studio integreert zon in sociale huisvesting” , Architectura , Niels Rouvrois , jun 2018

AWARDS

 • 2018: eerste laureaat competitie sociale huisvesting HEERNIS GENT

CONTEXT

Een belangrijk aandeel van de sociale verwevingsoperatie dient te gebeuren op het raamwerk van bestaande eigendomsstructuren.
Gezien dit een fijnmazig net betreft, vertaalt dit zich in relatief kleinschalige projecten, vaak vervangingsbouw.
In zijn bestaande toestand was het perceel aan de Heernislaan bebouwd met een meergezinswoning (6 appartementen volgens het vergunningenregister) en een toonzaal op het gelijkvloers. Achterliggend vonden we een bergplaats.
Iedere vierkante meter was bebouwd; op de site was geen sprietje groen te bespeuren.

denc!-studio

Via voorkooprecht kwam het pand 'Heernislaan 55-62 Gent' in handen van de sociale huisvestingsmaatschappij ABC.
Gezien de bestaande indeling niet voldeed aan de wensen van de sociale huisvestingsmaatschappij, werd een besloten wedstrijd uitgeschreven voor een vervangingsbouw. Drie kandidaten werden om een ontwerp gevraagd. DENC-STUDIO werd als laureaat aangesteld.

denc!-studio
denc-studio

De (ver)nieuwbouwmogelijkheden aan de Heernislaan werden bepaald door een BPA (Binnenstad nr 126 – Deel Heernis), hetwelke abstractie maakt van de bouwstructuur van de naastgelegen beluiken.

ORGANISATIE VAN HET WOONVELD

Ons ontwerpteam heeft zich naar best vermogen geschikt naar de stedenbouwkundige voorschriften, de bestaande context en de randvoorwaarden, meegegeven door de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning van de stad Gent. De Dienst schatte het aantal realiseerbare woonentiteiten op twaalf; daar waar de sociale huisvestingsmaatschappij in het wedstrijdbestek minimaal veertien wooneenheden vooropstelde.

Rekening houdende met de onbebouwbare tuinzone en de stedenbouwkundige voorwaarde tot maximaal twee woongelegenheden in de binnenkern, dienden aldus twaalf wooneenheden voorzien in het hoofdgebouw. De mogelijkheid tot een vijfde teruggetrokken bouwlaag werd weerhouden.

denc-studio

LEVENDIG EN ZONGERICHT

De collectieve tuin levert een belangrijke bijdrage.
Een pergola connecteert de woningen met het appartementsgebouw. De constructie incorporeert een fietsenstalling en geeft de grens aan tussen publiek en collectief privaat.

De nieuwe ruimtelijke condities creëren een meerwaarde voor de buren. Door de voormalige loods te slopen en de vrijgekomen ruimte niet opnieuw te bebouwen, voelt het steegje minder besloten aan. De beluikwoningen krijgen meer daglicht en kunnen genieten van verdere zichten.

Mede om akoestische redenen keert het appartementsgebouw zich iets af van binnenring en spoorweg. Toch cijfert het gebouw cijfert zich niet weg: het toont zich fier langsheen de ringweg en fungeert voor menig treinreiziger als herkenningspunt bij het binnenrijden van Gent.

De binnengevels rond de tuin zijn niet als tweederangs achtergevels ontworpen, maar als volwaardige façades. Detaillering werd niet geschuwd.
De terrassen zijn zuidwest georiënteerd.
De stalen materialisatie en frisse kleur van de pergola sluiten aan bij de terras-voorzetstructuur en balustrades van het appartementsgebouw.

denc-studio
denc-studio

T.b.v. de huisvestingsmaatschappij is budgetvriendelijk bouwen belangrijk.
T.a.v. de bewoners zien we een sociale dimensie in het nalaten van een verlaagde energiefactuur.
Fossiele brandstoffen werden gemeden. Ter verwarming en sanitairwarmwaterproductie voedt een collectief BEO-veld individuele warmtepompen.
Verse lucht wordt verzekerd d.m.v. balansventilatie.
Op het dak vinden we PV.
Alle woongelegenheden zijn BEN. De E-peilen van 10 à 24 en S-peilen van 16 à 24 blijven beduidend onder de normwaarden.