PLAATS

  • BE | VL-BRA | VILVOORDE

PROGRAMMA

  • gebiedsontwikkeling | residentieel + buurtpark

OPDRACHTGEVER

  • Koramic Real Estate

OPDRACHT DENC-STUDIO

  • architectuur (i.s.m. Styfhals)

STATUS

  • masterplanning
  • voorontwerp architectuur

NIEUWSBERICHTEN

AWARDS

  • 2022: eerste laureaat competitie BARNLAND VILVOORDE

VOORGESCHIEDENIS

Door het stijgend aantal leerlingen en de talrijke innovaties op vlak van serre-, tuin- & landbouwcultuur kijkt Horteco tegen diverse uitdagingen aan.
Om inkomsten te kunnen genereren heeft de school daarom een deel van haar bouwgronden (met bestemming woongebied volgens het gewestplan) te koop aangeboden. Met de opbrengsten gaat de school investeren in nieuwe lokalen, duurzame technieken en educatief materiaal.
De land- en tuinbouwschool Horteco, die sinds 1860 gevestigd is op de site en daar ook nog lang wil blijven, verzekert zo haar toekomst.

denc-studio
denc-studio

WHAT'S IN THE NAME

De genius loci wordt versterkt. Het landbouwkarakter van de plek dient als bron van inspiratie voor zowel de aanleg van het openbaar domein alsook de uitwerking van de architectuur.

denc-studio

BARNLAND wordt een autoluwe en fietsvriendelijke woonwijk.

Centraal wordt het open agrarisch landschap doorgetrokken. Wadi’s geven ruimte aan water en biodiversiteit en dagen kinderen uit om te spelen.
Alle bestaande bomen blijven behouden. De verkoelende parkomgeving wordt een heerlijke plek om te vertoeven en te verpozen.
Een deel van het groen zal effectief gebruikt worden om er gewassen op te telen.

Er is veel openbaar vervoer in de buurt. Wie hier komt wonen heeft niet per se een eigen auto nodig.
Een zachte doorsteek geeft wandelaars en fietsers de kans om het groen op te zoeken. Ze vormt een aangename verbinding naar de fietsstraat Bavaylei, die je snel tot in het centrum van Vilvoorde leidt.
BARNLAND wordt een groene stapsteen tussen de parken Hazeweide en Rolleveld.

Voetgangers en fietsers krijgen het meeste plek. Het grootste deel van de wegenis wordt aangelegd als een asymmetrisch karrenspoor waar enkel occasioneel een auto op rijdt. Nieuwe paden zijn comfortabel ontworpen voor fietsers of voor mensen die slecht te been zijn en op verschillende plaatsen in de gebouwen en in het publiek domein worden fietsenstallingen geplaatst. De parkzone blijft volledig autovrij.

denc-studio

De beeldbepalende schuren worden behouden en zullen als ankerpunt voor de wijk dienen. De herkenningsplekken worden opgewaardeerd met een ruim aangrenzend plein als trefpunt.

denc-studio

De aanwezige hoeves, loodsen, stallingen, schuren en serres inspireren.

We hervertalen ze naar innovatieve bouwvolumes die samen een ‘vernieuwd landelijk’ beeld zullen geven aan de wijk.
BARNLAND zal een duidelijke eigen identiteit krijgen, met een knipoog naar de geschiedenis van de plek.

denc-studio
denc-studio
denc-studio
denc-studio
denc-studio

Dankzij een gevarieerd aanbod aan woontypologieën zullen zowel starters, jonge gezinnen als senioren hun gading kunnen vinden.

Het collectief wonen in vierkantshoeves zal heel wat mensen aanspreken en bijeenbrengen.
De kasteelhoeve krijgt een boomgaard in het midden.
Het kopgebouw op het einde van de centrale open ruimte, is een herinterpretatie van de schuur. Hier vinden we zowel woningen als een multifunctionele ruimte.

Diversiteit en levendigheid staan voorop. Met 50 woningen per hectare beantwoordt BARNLAND aan de normen van een duurzaam woonproject.
De wijk zal geen CO2 uitstoten. Een BEO-veld zorgt voor verwarming in de winter en verkoeling in de zomer.

TEAM

Ter uitwerking van het masterplan, de duurzaamheidsbarometer en het landschapsontwerp stelde projectontwikkelaar Koramic Real Estate het studiebureau BUUR aan. SWECO zal verder instaan voor de opmaak van het wegenisdossier, de studies inzake hernieuwbare energie en geïntegreerde waterhuishouding.
Het studiebureau MINT adviseert het ontwerpteam in het ontwikkelen van een duurzame mobiliteitsvisie en maakt de mobiliteitseffectenrapportage (MOBER) op.
DENC-STUDIO en Styfhals werden als laureaat aangeduid van de architectuurwedstrijd.
Common Ground begeleidt het participatietraject.

De historische connectie met de school blijft behouden.
Er wordt een goed nabuurschap en productieve samenwerking nagestreefd, die kan doorsijpelen in het ontwerp van het openbaar domein.

TEAM

NIEUWSBERICHTEN

AWARDS

  • 2022: eerste laureaat competitie BARNLAND VILVOORDE