denc-studio

DE OPDRACHT: NEVENSCHIKKING O.L.V. HEMELVAARTKERK

De gemeente Sint-Laureins en de kerkfabriek wensen een herinrichting te realiseren in de O.L.V. Hemelvaartkerk in deelgemeente Watervliet.
De aanleiding is de beslissing tot nevenbestemming van de kerk: zodat er naast kerkelijke diensten ook ruimte is voor een toeristisch infopunt, tentoonstellingen en polyvalente ruimte (voor lezingen en concerten).

De gemeente heeft Veneco aangesteld voor de opvolging van de plaatsingsprocedure, alsook ter begeleiding en coördinatie van de realisatie.

Met trots mogen we aankondigen dat TEAM KAMPVUUR, een samenwerkingsverband tussen ons architecten- en studiebureau DENC-STUDIO en Dhooge & Meganck architectuur, de wedstrijd heeft gewonnen.

denc-studio

VERLOOP MEDEDINGINGSPROCEDURE MET ONDERHANDELING

In antwoord op het bestek (goedgekeurd op de gemeenteraad 17/03/2022), dienden we 24/06/2022 onze kandidatuur in.
Deze omvatte een ontwerp, visienota, plan van aanpak, raming en ereloonvoorstel.
Op 18/08/2022 kregen we de kans ons project voor te stellen t.a.v. de beoordelingscommissie. Ons ontwerpteam werd als voorkeursbieder aangestipt.

Een knip uit het verslag van de beoordelingscommissie:

"

(...) Dit voorstel grijpt aan op, en versterkt drie intrinsieke karakteristieken van de kerkruimte, namelijk haar akoestiek, de axiale oriëntatie en de architecturale geleding in de hoogte. Op basis hiervan is een robuuste basisstructuur voorgesteld die sterk aanwezig is maar zich moeiteloos in de ruimte inschrijft, en veel flexibiliteit mogelijk maakt.

(...) Functioneel is het ontwerp goed georganiseerd; het principe van de antichambres creëert mogelijkheden om te compartimenteren zonder in de ruimte te moeten ingrijpen. Positief is ook dat het kerkplein mee in het verhaal betrokken wordt door de diverse toegangen en nabijheid van de dienende functies. De hoofdtoegang wordt geherwaardeerd door de draairichting van de deuren om te keren. Dit is een uitnodigend gebaar naar de publieke ruimte en wordt sterk geapprecieerd. Verder wordt de integrale toegankelijkheid gewaarborgd door het werken met hellingen.

(...) Doordat het ontwerp vertrekt van specifieke kunsthistorische kenmerken en architecturale eigenschappen van deze kerk is een zeer contextueel voorstel ontstaan dat de bestaande erfgoedkwaliteiten versterkt.
De nieuwe oksaalwand is een mooie aanvulling op het bestaande en gaat er een respectvolle dialoog mee aan, evenwel zonder zichzelf weg te cijferen. De wand functioneert ook als een ‘supermeubel’ met logistieke en technische functies.

(...) De technische ontwerpkeuze startte vanuit de klimatisatie, waaruit dan het voorstel van de vloerverwarming is gegroeid. Ook dit is een mooie illustratie van de empathische houding van de ontwerpers ten aanzien van het concrete gebouw.

(...) De voorstelling en antwoorden op de vragen scheppen veel vertrouwen. Je voelt duidelijk de expertise, achterliggende berekeningen en onderzoek op vlak van verwarming.

"

denc-studio

De gemeente zette een concreet onderhandelingstraject op teneinde tot een afgelijnd Best And Final Offer te kunnen komen.

Nadat het eerder ontwerpvoorstel werd besproken tijdens een overleg met de stuurgroep (17/11/2022) in aanwezigheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed, dienden we een licht aangepast voorstel in op 06/12/2022.
Onze bereidheid om mee te denken met de opdrachtgever en adviserende instanties werd gewaardeerd. Er werd een geïntegreerde oplossing voorgesteld, waarbij de toegangsdeur tot de doopkapel in de aanliggende wand wordt verwerkt. Tegelijk voldoet deze deur aan de minimale vereisten naar integrale toegankelijkheid.
Er werd met de verzuchtingen van de opdrachtgever rekening gehouden, zonder wezenlijke wijziging aan het initieel ontwerpvoorstel. De optimalisaties, verduidelijkingen, verbeteringen en aanpassingen hebben geleid tot een sluitend geheel, binnen de randvoorwaarden van de opdracht.

De gemeente bevestigde de keuze van de beoordelingscommissie en gunde ons de volledige studieopdracht (architectuur, interieur, scenografie, duurzame technieken en omgevingsaanleg).

TEAM